روستایی که در آن هیچ جوانی بیکار نیست/فیلم

در اطراف تهران روستایی به نام وهن آباد قرار دارد که در آنجا هیچ جوانی بیکار نبوده و همه آنها به کسب و کار مشغول هستند.