وضعیت قرمز ذخیره آب شرب اصفهان/فیلم

میزان آب شرب پشت سد زاینده رود به نصف میزان سال گذشته رسیده است.