آسیب های مصرف شبکه های اجتماعی بدون نظارت؛

خواستگاری در فضای مجازی!/فیلم

یکی از کاربران فریب خورده در مورد وعده ای دروغین و پوشالی و پخش شدن عکس هایش درفضای مجازی صحبت کرد.

عکاس: