تولید ملی و صادرات هنر نصف جهان؛

هنرمند ۸۰ ساله اصفهانی و تولید سفال صادراتی/فیلم

چرخی که هنرمند ۸۰ ساله #اصفهانی و ۷ پسرش می چرخانند.

عکاس: