چرا مخاطبان سینما نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است؟ / فیلم

نوروز امسال تعداد مخاطبان سینما نسبت به سال‌های گذشته با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است.