صحبت‌های جوانی که برای خرید شیرخشک از بانک سرقت کرد/ فیلم

صحبت‌های تکان دهنده جوانی که برای خرید شیرخشک از بانک سرقت کرد و سپس دستگیر شد