عکس خانوادگی از آینده/ فیلم

گزارش اجتماعی از ازدواج و آینده زندگی بانوان جوان سرزمین