پیام رسان های نوپای ایرانی در حال ارتقا هستند؛

قابلیت‌های پیام رسان سروش / فیلم

کوچ کاربران به پیام‌رسان های داخلی و حمایت از این برنامه‌ها باعث شده تا تعداد کاربران پیام رسان سروش با افزایش مواجه شود.

عکاس: