فرار راحت متهم از دادگاه و تلاش برای خودکشی!/ فیلم

فردی ۳۵ ساله که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت و حمل سلاح در حال محاکمه در دادگاهی در اسپانیا بود، پس از فرار از جلسه دادگاه خود را به پایین پرت کرد.