دکتر عباسی: اینترنت یک سازمان نظامی است/ فیلم

دکتر حسن عباسی: اینترنت یک سازمان نظامی است.