حاج منصور ارضی؛ اشرافی گری در بین مداحان ممنوع/ فیلم

حاج منصور ارضی؛ اشرافی گری در بین مداحان ممنوع ، بندگی خدا کنید!