ابزاری برای باز کردن درب‌ها در زمان اضطراری/ فیلم

نیروهای ویژه پلیس می‌توانند با استفاده از درب باز کن هیدرولیکی به سرعت وارد عملیات شوند.