طنین مرگ بر آمریکا در سراسر کشور؛

دانشجویان برجام را آتش زدند/ فیلم

بامداد امروز جمعی ازدانشجویان با حضور در میدان آزادی برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند.

عکاس: