وقتی سگ جایگزین اعضای خانواده می شود؛

بیشتر از بچه ام نگران سگم هستم!/ فیلم

یکی از رفتار های غلطی که در جامعه به سرعت در حال شلک گیری است ، ورود سگ در جمع خانواده ونگهداری آن منزل به شمار می آید.

عکاس: