کنایه دیرین دیرین به «سیاست سکوت»/ فیلم

مسئولین محترم؛ به جای سکوت، پاسخگو باشید!