مهندس ضرغامی؛

این چه اصولگرایی است؟/ فیلم

مهندس ضرغامی گفت: سبک زندگی این آقایان کجای اصولگرایی است؟

عکاس: