تولید ملی و حمایت از تولیدکننده ایرانی ؛

خودکفایی در تولید لباس های استریل/ فیلم

کارخانه ای در ورامین، تولید لباس های استریل و و پک های بیمارستانی اتاق عمل را به خودکفایی رساند.

عکاس: