سخنان تکان دهنده دکتر عسگرخانی درباره آینده برجام/ فیلم

دکتر عسگرخانی در برنامه جهان آرا: اروپا نه قادر است و نه مایل به ادامه برجام و این مذاکرات را برای گذران وقت و تاثیرگذاری هرچه بیشتر تحریم ها بر ایران ادامه می دهد.