ارتباط کره شمالی با مدافعان حرم!/ فیلم

دشمنی آمریکا با کره شمالی ادامه دارد حتی زمانی که کره تاسیسات هسته ای خود را نابود می کند.