داستان‌ اشغال/ موشن گرافیک

روایت چگونگی‌اشغال سرزمین‌فلسطین توسط یهودی‌های‌صهیونیست.