پروژه های براندازی چگونه اتفاق می افتند؛

افشاگری استاد رائفی پور از طرح براندازی هِنسون/ فیلم

افشاگری استاد علی اکبر رائفی پور از طرح براندازی هِنسون

عکاس: