پشت صحنه گزارش جذاب فردوسی پور از گل ایران به مراکش/ فیلم

بخشی از پشت صحنه گزارش جذاب فردوسی پور از گل ایران به مراکش.