اوراق گواهی پیش خرید”سکه”چیست؟/ فیلم

توضیحات پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره عرضه اوراق گواهی پیش فروش سکه را مشاهده می کنید.