سرنوشت منافقین بعد از خروج از کمپ اشرف چه شد؟!

مستند کمپ ثریا/ فیلم

چقدر در مورد کمپ مخوف اشرف اطلاعات داریم؟! سرنوشت منافقین بعد از خروج از کمپ اشرف چه شد؟!

عکاس: