در این هم اندیشی ضمن تأکید بر وظایف رؤسای انجمن طبق شرح وظیفه تعریف شده در آئین نامه اجرایی مدارس، در خصوص نحوه جذب مشارکت های مردمی، همکاری با مدیر در فرایند ثبت نام، تحلیل و آسیب شناسی وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس، کیفیت بخشی به کلاس های فوق برنامه و ارتباط بیشتر با پژوهش سرای دانش آموزی بحث و تبادل نظر شد.