در این مسابقات که در استان اصفهان (دانشگاه آزاد خمینی شهر، مجموعه ورزشی پوریای ولی) با بیش از ۴۰۰ نفر هنرجو برگزار شده است، هنرجویان خانم سنسی بصراوی توانستند مقام های زیر را کسب کنند.

در بخش کاتا انفرادی؛ بتول داوری، مریم طقیانی، نگار دری، الهه عسگری، صدف علی پور، حدیثه شریفی، پریا ملکیان، پرنیان نریمانی، مهسا صادقی، فاطمه غریبی و سحر کمالی اول شدند و مقام دومی به فاطمه محمدی، مائده محقق و مهشید سادات نریمانی رسید و نرگس ارفع الرفیعی، عطیه طالبی و مهشید دری نیز سوم شدند.
در بخش کاتای تیمی هنرجویان صدف علی پور، الهه عسگری و حدیثه شریفی موفق به کسب عنوان اول شدند و در در بخش کمیته نیز بتول داوری، عطیه طالبی، مائده محقق، مهسا صادقی و پریا ملکیان اول شدند.
عنوان دوم به پرنیان نریمانی و مهشید دری رسید و فاطمه داوری، مهشید سادات نریمانی و فاطمه غریبی مقام سوم را کسب کردند.
انتهای پیام