چرا نمایندگان مجلس از شفافیت آرا گریزانند؟!/ پوستر گرافیکی

مقام معظم رهبری:‏شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خویش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد، این معنای شفافیت است، باید هم انجام دهند.