تشیع با شکوه 370 شهید در یک روز؛

حماسه ای که در تاریخ ماندگار شد/ پوستر گرافیکی

تشییع ۳۷۰ شهید در ۲۵ آبـان ۱۳۶۱ برای همیـشه در تقویم حمـاسه و ایثار اصفهان ماندگار شد، امام خمینی درباره حماسه مردم اصفهان در مورد این حماسه فرمدو: شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان پیدا کنید ؟ همین چند روز پیش، فقط در شهر اصفهان حدود سیصد و هفتاد نفر را تشییع کردند.

عکاس: روح الله شاه نظری

انتهای پیام/