راز عبودیت پیامبر/ پوستر گرافیکی

رهبر معظم انقلاب:پیامبر هیچ قدرتی را در مقابل خدا به حساب نیاوردن، از او واهمه نکردن، راه خدا را به خاطر اهوای دیگران قطع نکردن.

دریافت پوستر 

انتهای پیام/