در امامزاده 17 تن گلپایگان صورت گرفت؛

اجتماع بزرگ بسیجیان گلپایگان/ تصاویر

بسیجیان گلپایگان برای نشان دادن وحدت و یکپارچگی خود در امامزاده ۱۷ تن گلپایگان گردهم جمع شدند.

عکاس: