به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی؛

مانور زلزله در خمینی شهر برگزار شد/ تصاویر

به مناسبت ۵ دی ماه روز ملی ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی، مانور زلزله لحظه صفر در منطقه قرطمان شهر درچه و انتقال مصدوم از اورژانس هوایی به اورژانس بیمارستانی در بیمارستان ۹دی خمینی شهر برگزار شد.

عکاس: محمد سلیمی