سرویس بازخوانی نظام اسلامی

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  فقه اسلامی منطبق بر همه جوانب زندگی است

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  تشکیل نظام اسلامی وظیفه سنگینی بر دوش حوزه علمیه گذاشته است

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

  فقاهت در دوره‌های متعدّدی تكامل پیدا كرده است

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 (1)
  رهبر معظم انقلاب:

  مسأله‌ فقهی جهاد مورد ابتلای جامعه امروز است

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  لزوم تبیین مبنا برای مسائل اقتصادی در فقه

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  فقه باید به مسائل بانکی و پولی وارد شود

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  دستگاه های اجرایی به حوزه علمیه نیاز دارند

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  تشكیل حكومت اسلامی، آرزوی همه اولیاءاللَّه در طول تاریخ بوده‌است

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  انقلاب اسلامی موجب حاكمیت قرآن در جامعه شد

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  امام خمینی(ره) حکومت اسلامی را از تحجر مبرا کرد

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  روش امام خمینی(ره) در تشکیل حکومت اسلامی، روش انبیا و افراد متصل به منبع غیب بود

 • 1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1
  رهبر معظم انقلاب:

  لزوم گسترش اسلام در همه زمینه‌های زندگی