بایگانی

  • نجات راننده
    با تلاش آتش نشانان انجام شد:

    نجات راننده تانکر پس از 4 ساعت