بایگانی

  • shahrdaran9
    در اولین همایش مشترک شهرداران استان در شاهین شهر مطرح شد:

    وقوع 160 هزار حادثه در سال اهمیت کار نیرو های ایمنی را دوچندان می کند