بایگانی

  • IMG_0096
    مشاور عالی سازمان امور عشایری کشور:

    مهمترین مشکل عشایر مباحث فرهنگی واجتماعی است