بایگانی

  • Venezuela
    کاهش قیمت نفت و شرایط دشوار اقتصادی- سیاسی

    ونزوئلا پنجه در پنجه با کاهش قیمت نفت