بایگانی

  • shakhes-11-1
    امام جمعه اصفهان در دیدار پیشوای مذهبی ارامنه جنوب ایران:

    مسیحی خواندن سردمداران آمریکا مایه تاسف و خیانت به دین مسیحیت است