بایگانی

  • bakhshe khosusi
    مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان؛

    تعديل رشته هاي خدمات و واگذاري آنها به بخش خصوصي اولویت اول است