بایگانی

  • آیت الله نجفی قمشه ای
    روایت اختصاصی صاحب نیوز از هفتم تیر - 2؛

    واردات 70 درصد قاچاق از سوی یقه سفیدها مصداق نفوذ است

  • najafi1
    آیت الله نجفی قمشه ای مطرح کرد؛

    مواضع مخالف نظر صریح رهبری دولت در 80 مورد