بایگانی

  • مظاهری
    رییس حوزه علمیه اصفهان؛

    عمر نسبتاً کوتاه آیت الله صادقی یکسره در خدمت ساحت «علم و عمل» سپری شد