بایگانی

  • shoraye_trafic_chadegan_94_9_25[05-58-13]
    در جلسه شورای ترافیک مطرح شد:

    مینی بوس های فرسوده دیگر مجوزی برای تردد نخواهند داشت