بایگانی

  • n00127423-r-b-019
    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

    اکثر مشکلات بخش کشاورزی ضعف مدیریتی است

  • n00127423-r-b-017
    معاون وزیر جهاد کشاورزی در اصفهان:

    کارکنان جهاد کشاورزی اصفهان از داشتن مسکن مناسب محرومند