بایگانی

  • rasoul-zargarpour
    استاندار در آیین معرفی فرماندار جدید مبارکه:

    فرماندار باید مبلغ، مبشر و محقق شعارهای دولت باشد