بایگانی

  • salehian
    مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان:

    از تجملات اضافی در مساجد پرهیز شود