بایگانی

  • ابراهیم روح اللهی
    رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان نطنز خبر داد:

    آمادگی مرکز فنی و حرفه ای نطنز برای برگزاری آموزش های گردشگری

  • ابراهیم روح اللهی
    رئیس مرکز فنی و حرفه ای نطنز خبر داد:

    مرکز فنی حرفه ای خواهران شهر نطنز آماده بهره برداری است