بایگانی

  • takhti2
    به بهانه 17 دی و سالمرگ تختی؛

    جوانمردی هم با تختی رفت زیر خاک؟