بایگانی

  • مرد "بور" انگلیسی؛ عضو برجستۀ داعش
    تایمز نوشت ؛

    مرد “بور” انگلیسی؛ عضو برجستۀ داعش