بایگانی

  • 80053-171
    در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام:

    بر کل خلق، آیت رحمت بُود رسول

  • mofarahzadeh
    امام جمعه ابوزیدآباد عنوان کرد:

    مردم از یک بزنگاه حساس در ۹ دی به سلامت عبور کردند