بایگانی

  • ترساندن اعراب
    ابوطالبی:

    اعراب حامی تروریسم از ترکیه درس بگیرند