بایگانی

  • مهرداد مجیدی

    قبیله گرایی در مجلس؛ این یک اصل است!